20 letnie doświadczenie w branży budowlanej

JJ Grupa Inżynierska to zespół inżynierów budownictwa branży konstrukcyjnej, architektonicznej, drogowej, instalacji sanitarnych i elektrycznych.

Zaangażowanie, skuteczność w działaniu oraz bogate doświadczenie przy realizacji różnego typu obiektów budowlanych, pozwala nam sprawnie przeprowadzić naszych klientów przez cały proces inwestycji budowlanej od momentu pomysłu do użytkowania obiektu.

Kompleksowa obsługa Twojego procesu budowlanego

Nadzór inwestorski

Inwestor zastępczy

Okresowe kontrole techniczne obiektów budowlanych

Projekty aranżacji oraz wykańczanie wnętrz

Proces realizacji inwestycji budowlanej

Wyróżnienie w konkursie Mister Budownictwa Wielkopolski Południowej za rok 2014 w kategorii obiekty zabytkowe dla mgr inż. Adama Jabłońskiego wiodącego inspektora nadzoru przebudowy i rozbudowy budynku dawnych koszar 62-800 Kalisz ul Babina 16. Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Kaliszu Rada Federacji SNT NOT w Kaliszu Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Kaliszu
KS SOBIESKI Poznań os. Jana II Sobieskiego współpracuje z Panią Magdaleną Jabłońską od 2011 roku, która  przeprowadza  przeglądy okresowe naszych obiektów. Korzystamy również z fachowego doradztwa technicznego, popartego wiedzą i żywym zaangażowaniem. Firma JJ Grupa Inżynierska (wcześniej Interstyl)  jest przez nas polecana innym Inwestorom, jako rzetelna firma, angażująca się w doradztwo techniczne i współpracę.  Klub Sportowy Sobieski
Z satysfakcją zaświadczamy, że firma Interstyl Magdalena Kowalska – Jabłońska prowadziła dla nas nadzory inwestorskie nad budowami: „Nadbudowa piątego piętra szpitala i modernizacja bloku operacyjnego” oraz „Termomodernizacja kompleksu szpitalnego wraz z wymianą instalacji c.o.” oraz przeprowadza okresowe przeglądy techniczne kompleksu szpitalnego. Wszystkie zlecane prace wykonywane są zostały rzetelnie i terminowo. Fachowość, solidność i profesjonalizm pozwalają nam polecić firmę Intertyl jako wiarygodnego i sprawdzonego wykonawcę. Szpital w Śremie
Państwo Jabłońscy w naszej opinii wykazali się ogromną wiedzą, a wszystkie prace wykonywane były terminowo. Podjęli się przygotowania inwestycji oraz wielobranżowego nadzoru nad budową hali produkcyjno magazynowej w Niepruszewie ul. Cisowa 9. Polecamy pozostałym Inwestorom, którzy chcieliby skorzystać z usług JJ Grupa Inżynierska. Prevex Sp z o.o.

Profesjonalny przegląd okresowy 

Nasz zespół inżynierów wykazuje się bardzo dobrą znajomością przepisów, które nakazują poddawanie obiektów budowlanych kontroli stanu technicznego. Raz do roku sprawdzamy jakość budowli, a także wszelkich instalacji, które są narażone na niszczące działania podczas użytkowania, a także szkodliwe czynniki atmosferyczne. Pod uwagę bierzemy również urządzenia, służące ochronie środowiska oraz przewody kominowe. Prawo budowlane mamy w małym palcu! Wiedza, którą posiadamy, pozwala nam właściwie ustalać bieżące potrzeby remontowe lub naprawcze.

Przegląd okresowy – co to?

Jest to jeden z rodzajów przeglądu technicznego, realizowany w celu utrzymania jak najlepszej jakości budynku, w kwestii codziennego użytku, bezpieczeństwa osób w nim przebywających. Jego celem jest zminimalizowanie ryzyka uszkodzeń, usterek oraz awarii, które mogłyby doprowadzić do narażenia nas na straty finansowe lub zdrowotne.

Kompetencje i zadania w nadzorze inwestorskim

Przed przeglądem okresowym danego budynku lub budowli, prace remontowe muszą być przeprowadzane zgodnie z normami określonymi w polskim prawodawstwie. Zadaniem każdego specjalisty w kwestii kontroli prac nad realizacją inwestycji jest zgodność przeprowadzanych działań z przepisami prawa budowlanego oraz założeniami projektu.

Z art. 25 Ustawy o prawie budowlanym możemy dowiedzieć się, że do zadań osoby odpowiedzialnej za nadzór inwestorski należą m.in.:

 • Sprawdzanie jakości wykonywanych robót,
 • Dopuszczanie materiałów spełniających kryteria w art. 10 (wprowadzonych legalnie do obrotu),
 • Reprezentowanie inwestora na budowie,
 • Uczestnictwo w odbiorach urządzeń i materiałów, a także w ich instalacji,
 • Kontrolowanie rozliczeń budowy,
 • Usuwanie zaistniałych wad,
 • Przekazywanie obiektów do użytkowania.

Warto zaznaczyć, że inspektor ma nie tylko obowiązki, ale również uprawnienia. Przysługują mu przywileje, czyli: wydawanie poleceń kierownikowi budowy, zlecanie poprawek, a także wstrzymanie prac budowlanych, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości.

Szczególnie znaczenie ma etap wykończenia, w którym należy pozyskać odpowiednie urządzenia do instalacji elektrycznej, grzewczej, wodnej oraz przewody kominowe. Nasi inwestorzy dbają o bezpieczeństwo klientów, a także uniknięcie kosztów, które mogłyby wyniknąć z konieczności naprawy lub przebudowy. Monitorowaniu prac służą analizy i raporty, które opisują przebieg realizacji inwestycji.

Obowiązkowemu nadzorowi inwestorskiemu podlegają budynki, które zawierają pomieszczenia zagrożone wybuchem, a także budowle z zainstalowaną mocą elektryczną od 1000 kW, wysokości nad terenem 15 m oraz wymagające uwzględnienia ruchów podłoża.

Co obejmuje przegląd okresowy?

Główne elementy, które podlegają kontroli, to: instalacje grzewcze i wodne, balustrady, ściany zewnętrzne, warstwy przegród, zabezpieczenia przeciwpożarowe, przejścia przyłączy, pokrycia dachowe oraz zamocowane przedmioty w budynku. Dzięki uwzględnieniu wyżej wymienionych rodzajów wyposażenia budynku jesteśmy w stanie stwierdzić, czy obiekt nie powoduje zagrożenia, jest bezpieczny dla zamieszkujących w nim osób i nadaje się do dalszego użytkowania.

Art. 61 ustawy o Prawie Budowlanym mówi, że, „na właścicielu lub zarządcy nieruchomości spoczywa obowiązek utrzymywania obiektu budowlanego i użytkowania go według określonych zasad. Oznacza to przede wszystkim korzystanie z nieruchomości zgodnie z jej przeznaczeniem oraz respektowanie wymogów ochrony środowiska. Należy równocześnie dbać o należyty stan techniczny oraz walory estetyczne budynku, tak, by nie dopuścić do ich zbytniego pogorszenia”.

Jak to powinno wyglądać w praktyce? Zarówno właściciele, jak i administratorzy mają za zadanie zlecać przeprowadzenie przeglądu okresowego uprawnionym do tego osobom. Planowanie oraz zarządzanie wymagają dbałości o szczegóły, dlatego możemy polecić korzystanie z technologii BIM, polegającej na modyfikowaniu informacji o danej budowli. Jest ona często używana przez nadzorców w Polsce i na całym świecie. Jej zaletą jest uproszczenie organizacji pracy, dzięki:

 • Zbiorowi informacji o historii realizowanych inwestycji,
 • Szybkiemu przeglądowi aktualnego stanu budynku,
 • Możliwości płynniejszej koordynacji pracy wszystkich uczestników przedsięwzięcia.

Terminy przeglądu okresowego

Kolejny ważny zapis prawny znajdziemy w art. 62, według którego przegląd okresowy musi być realizowany przez zarządcę kontroli albo właściciela w czterech odstępach czasowych: raz w roku, co 5 lat, dwa razy w roku oraz każdorazowo. Wszystkie typy kontroli powinny objąć każdą budowlę, a ich różnice polegają na klasyfikacji prawnej znajdujących się urządzeń. Mamy duże doświadczenie w realizowaniu wytycznych prawa budowlanego, w związku z tym przedstawimy w szczegółach jak to wygląda.

 • Co roku – sprawdzamy stan instalacji: gazowych, służących ochronie środowiska oraz narażonych na szkodliwe czynniki atmosferyczne;
 • Co 5 lat – badamy funkcjonalność elektrycznych urządzeń, sprawność połączeń, sprzętu piorunochronnego, przewodów, aparatów oraz środków ochrony od porażeń. Dodatkowa weryfikacja obejmuję estetykę budynku;
 • 2 razy w roku – w przypadku dwóch typów budowli: mających powierzchnię zabudowy powyżej 2000 m2 oraz powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2. Osoba odpowiedzialna za przegląd okresowy musi niezwłocznie zawiadomić organ nadzoru budowlanego o przeprowadzonej kontroli:
 • Każdorazowo – w sytuacjach, o których mowa w art. 61, pkt. 2, czyli wstrząsy sejsmiczne, osuwiska ziemi, intensywne opady atmosferyczne, zjawiska lądowe, powodzie czy silne wiatry.

Jakie kwalifikacje muszą mieć osoby odpowiedzialne za kontrolę stanu obiektów budowlanych? Według prawa należy posiadać uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności, w odniesieniu do kominów wolno stojących, przemysłowych oraz przewodów kominowych. Przegląd może przeprowadzać również osoba, która posiada kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim, w kwestii przewodów wentylacyjnych, dymowych, spalinowych oraz grawitacyjnych.

Przegląd okresowy wiąże się również z kosztami, jakie ponoszą osoby zarządzające nieruchomościami. Najczęściej ceny oscylują wokół symbolicznej złotówki netto za każdy metr kwadratowy. Przy przeglądzie pięcioletnim należy jeszcze doliczyć 20% stawki. Natomiast indywidualna wycena dotyczy wyłącznie obiektów usługowych, przemysłowych oraz biurowych.

Skorzystaj z naszych usług!

Jesteśmy przygotowani, jeśli chodzi o kompetencje w zakresie kontroli budynków i budowli. Przeprowadzamy przegląd okresowy na terenie Poznania, zważając na każdy aspekt danego obiektu, by uniknąć przyszłych zaniedbań, których usunięcie mogłoby być sporym utrudnieniem. Profesjonalny nadzór inwestorski od A do Z jest tym, czego potrzebujesz!

Nasza zdobyta wiedza, wykształcenie oraz doświadczenie pozwalają na uważne realizowanie zleceń, zgodnie z obowiązującymi normami! Ponadto, J&J Grupa Inżynierska zajmuje się wstępnym nadzorem inwestorskim w Poznaniu, a później systematycznym przeglądem okresowym każdej budowli! Priorytetem naszego zespołu jest dobro mieszkańców. Postaw na kompetencje i fachowość!