JJ Grupa Inżynierska - pracujemy z pasją

Od ponad 20 lat, jako inżynierowie posiadający uprawnienia budowlane, prowadzimy nadzory inżynierskie związane z realizacją obiektów budowlanych na terenie Polski, a także za granicą. Do tej pory firma funkcjonowała pod nazwą Interstyl oraz Isbudownictwo. Aktualnie, mając na względzie różnorodność naszej oferty i zakres wykonywanych usług, zdefiniowaliśmy swoją tożsamość wprowadzając nową nazwę firmy –  JJ Grupa Inżynierska.

nadzór inwestorski poznań

Specjalnością JJ Grupa Inżynierska jest doradztwo techniczne oraz prowadzenie wielobranżowych nadzorów inwestorskich przy realizacji przedsięwzięć budowlanych. Wspieramy klientów w całym procesie inwestycji budowlanych – od momentu zakupu działki, poprzez przygotowanie inwestycji, nadzór nad jej realizacją, aż do załatwienia wszelkich niezbędnych formalności związanych z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu.

Realizujemy również kompleksowe usługi w zakresie projektowana i wykończenia wnętrz „pod klucz”. Wykonujemy autorskie projekty i metamorfozy biur, lokali usługowych, domów i mieszkań zapewniając inwestorom profesjonalną pomoc i skuteczność w zrealizowaniu przedsięwzięć inwestycyjnych.

Na etapie użytkowania obiektów budowlanych, przeprowadzamy okresowe kontrole ich stanu technicznego w zakresie wynikającym z przepisów Prawa Budowlanego, a także wykonujemy audyty i opinie dotyczące stanu technicznego obiektów  wraz z analizą istniejącej dokumentacji technicznej.

Nasza wiedza i doświadczenie gwarantują klientom osiągnięcie celu inwestycyjnego, oszczędzając ich czas i pieniądze.

Jak wygląda proces realizacji inwestycji budowlanej?

Wyróżnienie w konkursie Mister Budownictwa Wielkopolski Południowej za rok 2014 w kategorii obiekty zabytkowe dla mgr inż. Adama Jabłońskiego wiodącego inspektora nadzoru przebudowy i rozbudowy budynku dawnych koszar 62-800 Kalisz ul Babina 16. Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Kaliszu Rada Federacji SNT NOT w Kaliszu Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Kaliszu
KS SOBIESKI Poznań os. Jana II Sobieskiego współpracuje z Panią Magdaleną Jabłońską od 2011 roku, która  przeprowadza  przeglądy okresowe naszych obiektów. Korzystamy również z fachowego doradztwa technicznego, popartego wiedzą i żywym zaangażowaniem. Firma JJ Grupa Inżynierska (wcześniej Interstyl)  jest przez nas polecana innym Inwestorom, jako rzetelna firma, angażująca się w doradztwo techniczne i współpracę.  Klub Sportowy Sobieski
Z satysfakcją zaświadczamy, że firma Interstyl Magdalena Kowalska – Jabłońska prowadziła dla nas nadzory inwestorskie nad budowami: „Nadbudowa piątego piętra szpitala i modernizacja bloku operacyjnego” oraz „Termomodernizacja kompleksu szpitalnego wraz z wymianą instalacji c.o.” oraz przeprowadza okresowe przeglądy techniczne kompleksu szpitalnego. Wszystkie zlecane prace wykonywane są zostały rzetelnie i terminowo. Fachowość, solidność i profesjonalizm pozwalają nam polecić firmę Intertyl jako wiarygodnego i sprawdzonego wykonawcę. Szpital w Śremie
Państwo Jabłońscy w naszej opinii wykazali się ogromną wiedzą, a wszystkie prace wykonywane były terminowo. Podjęli się przygotowania inwestycji oraz wielobranżowego nadzoru nad budową hali produkcyjno magazynowej w Niepruszewie ul. Cisowa 9. Polecamy pozostałym Inwestorom, którzy chcieliby skorzystać z usług JJ Grupa Inżynierska. Prevex Sp z o.o.

Inspektor nadzoru inwestorskiego

Przegląd okresowy wymaga precyzyjnej weryfikacji stanu technicznego budynków oraz elementów w nim się znajdujących. Każdy dom, mieszkanie lub biurowiec są wyposażone w instalacje elektryczne, gazowe, a także czujniki bezpieczeństwa, przewody czy uziemienia. Gromadzenie poszczególnych danych wymaga rzetelnej analizy technicznej, prowadzonej w dokumentacji.

Rzetelność jest także niezbędna w przypadku nadzoru inwestorskiego, którym również się zajmujemy. Polega on na organizacji całego procesu budowy zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Oznacza to, że inspektor nie tylko kontroluje, czy realizacja inwestycji przebiega zgodnie z założeniami projektowymi, ale też, czy projekt spełnia normy nałożone przez Prawo budowlane. Każda nieprawidłowość, mogąca w przyszłości zagrozić bezpieczeństwu osób użytkujących musi być poprawiona. Co więcej, fakt ten należy uwzględnić w dokumentacji, którą szybko powinien otrzymać inwestor.

Jak nasz zespół się zabiera za kontrolę stanu technicznego obiektów budowlanych oraz nadzór nad prowadzeniem prac? Podzielimy się z Wami szeroką wiedzą, którą zdobyliśmy przez lata, a którą wykorzystujemy obecnie. Zaczniemy od szerokiego zagadnienia koordynacji prac budowlanych, a następnie przejdziemy do weryfikacji obiektów już powstałych.

Co jest ważne w nadzorze inwestorskim?

Zgromadzone dane dają nam obraz tego, w jakim stanie prezentuje się budynek. Kolejnym krokiem, który podejmują nasi inżynierzy to weryfikacja danych i szczegółowy opis, podsumowujący stan obiektu. Trzymamy się sześciu zasad, które umożliwiają prawidłowe sporządzenie technicznych wymagań budowli. Następują one krok po kroku. Są nimi:

 1. Opis aktualnego stanu zagospodarowania terenu – skupiamy się na jakości powierzchni, na której ma powstać budowla, a także warunkach gruntowo-wodnych i uzbrojeniu terenu,
 2. Wskazanie danych o dostępie budowli do drogi publicznej – obowiązkiem każdego inwestora jest połączenie inwestycji z najbliższą ulicą w otoczeniu, celem umożliwienia dojazdu i przejazdu,
 3. Określenie zakresu robót budowlanych – tu bierzemy pod uwagę rozmiar danej inwestycji. Za najlepsze rozwiązanie uważamy wyszczególnienie zakresu prac już w drodze aneksu, kiedy jest już możliwe podanie zakresu robót podwykonawców i wykonawców,
 4. Zdefiniowanie usług utrzymaniowych – celem optymalizacji kosztów,
 5. Obliczenie szacunkowej wartości zamówienia – zgromadzenie informacji o wszelkich dostawach materiałów, usługach w kwestii robót budowlanych oraz podanie ogólnego kosztu wyrażonego liczbowo,
 6. Stworzenie opisu wymagań i potrzeb – czyli dokumentu, który określa całokształt niezbędnych warunków, jakie należy spełnić, by inwestycja powstała.

Warto zwrócić uwagę na to, jakie aspekty muszą być sprecyzowane w dokumentacji technicznej. Z doświadczenia wiemy, że na pewno nie może zabraknąć opisu przedmiotu partnerstwa, a rzeczą podstawową jest projekt infrastruktury, określający zakres oraz parametry przedsięwzięcia. Wszelkie aspekty techniczne muszą natomiast znaleźć się w kryteriach oceny ofert, a także ogłoszeniach o planowanym partnerstwie.

Wymagania przed rozpoczęciem nadzoru inwestorskiego

Zanim przystąpimy do organizacji prac budowlanych i kierowania nimi, musimy zwrócić uwagę na wymagania stawiane przez prawo, odnośnie dokumentacji budowy. Niezależnie od tego, jaką inwestycję byśmy planowali zrealizować, każdy projekt będzie wymagał szerokich segregatorów. Dlatego warto wymienić wszystkie ważne rzeczy, które muszą się w nim znaleźć:

 • Pozwolenie na budowę – bez niego nie jesteśmy w stanie wykonywać żadnych działań w danym terenie,
 • Protokoły odbiorów – ważne informacje o zakresie prac, a także uwagach odnośnie realizacji. Dzięki nim przeprowadzamy efektywnie inspekcje oraz audyty,
 • Dziennik budowy – przeznaczony dla projektantów, kierownika budowy, inspektorów oraz innych osób, uprawnionych do przeprowadzania nadzoru inwestorskiego.

Dodatkową pomocą w kwestii protokołów odbiorów jest oprogramowanie PlanRadar, które usprawnia zarządzanie budową, dokumentacją, jak również usterkami. Możemy w nim wygodnie wpisywać informacje o wykrytych usterkach, zatwierdzać je, a potem zlecać usunięcie zaistniałych wad i monitorować przebieg naprawy.

Zasady przeglądu okresowego

Kiedy inwestycja zostanie już zrealizowana, a poszczególne jej pomieszczenia zostaną powierzone lokatorom bądź najemcom, wszelkie urządzenia oraz obiekty będą użytkowane w ramach ludzkich potrzeb. Nawet jeśli wybudowaliśmy budynek w sposób perfekcyjny, z najlepszej jakości materiałów i z eliminacją poważnych usterek, nie oznacza to, że czuwanie nad bezpieczeństwem nie będzie już potrzebne. Wielokrotnie, kiedy przeprowadzaliśmy przegląd okresowy w Poznaniu, musieliśmy zwrócić uwagę na wieloaspektowość struktury pomieszczeń.

Z artykułu 62 Prawa budowlanego wynika, że kontrola budynków jest obowiązkowa i musi być przeprowadzana przez właścicieli oraz zarządców obiektów mieszkalnych. Każdy przegląd różni się pod względem czasowym ze względu na typ zainstalowanych urządzeń, które mają różne poziomy ryzyka.

Jeśli powierzchnia zabudowy danego budynku przekracza 2000 m2 lub wielkość powierzchni dachu jest większa, niż 1000 m2, wtedy przegląd okresowy musi odbywać się przynajmniej dwa razy w roku, w wytyczonych terminach. Pierwszy do 31 maja, drugi do końca listopada. Kontrola raz na 5 lat obejmuje badanie estetyki budowli, a także instalacji elektrycznej, piorunochronnej oraz przewodów. Co najmniej raz w roku należy zrobić przegląd instalacji i obiektów, które są narażone na szkodliwe czynniki atmosferyczne. Bierzemy pod uwagę technologię gazową oraz przewody kominowe.

Prawo budowlane określa również, kto może prowadzić wyżej opisane kontrole. Jak wynika z art. 62, weryfikacja powinna być przeprowadzona przez:

 • osoby mające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności – w odniesieniu do przewodów kominowych, a także kominów przemysłowych i wolno stojących, gdzie ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych;
 • osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim – w odniesieniu do przewodów dymowych, grawitacyjnych, spalinowych i wentylacyjnych.

Raport po przeglądzie okresowym

Dokument zawiera opis usterek, nieprawidłowości oraz uszkodzeń zauważonych po przeprowadzeniu kontroli. Po wskazaniu występujących problemów należy w sposób szczegółowy przedstawić rozwiązania, które właściciel powinien wdrożyć, naprawa przebiegła prawidłowo. Dodatkowo wyznaczone są terminy realizacji prac remontowych, celem zniwelowania szkód, a co za tym idzie, uniknięcia niepotrzebnych kosztów w przyszłości oraz ochrony zdrowia.

Nadzór inwestorski Poznań

Poznaliście już nasz wieloletni i sprawdzony sposób pracy nad raportami oraz analizami, związanymi z nieruchomościami. Przy każdym zleceniu trzymamy się kluczowych aspektów efektywnej organizacji. Przeprowadzamy szczegółowe analizy jeszcze przed wydaniem pozwolenia, by szybko je otrzymać i realizować pracę. Podczas nadzoru inwestorskiego zwracamy uwagę na jakość materiałów, poprawne wykonywanie poleceń zgodnie z przyjętym projektem i obowiązującymi normami. W sprawnym działaniu pomagają nam programy komputerowe, które są biegle obsługiwane przez naszych fachowców!

Kiedy obiekt zostanie już wybudowany i udostępniony poszczególnym użytkownikom, regularnie sprawdzamy jego stan techniczny. Dokonujemy przeglądu okresowego w różnych odstępach czasowych, badając szczegółowo kondycję każdej instalacji i wskazując zalecenia w przypadku zaistniałych uszkodzeń. Możemy z dumą powiedzieć, że mamy kompetentny zespół nie tylko inżynierów, ale i analityków.

J&J Grupa inżynierska to pełna dbałość o perfekcję, profesjonalizm w działaniu i pełna dbałość o szczegóły! Z nami każde zlecenie jest pomyślnie zrealizowane, a wszelkie usterki niwelowane natychmiastowo. Dzięki naszemu doświadczeniu zaufało nam w Poznaniu wielu klientów!