nadzór inwestorski poznań
30
Lip

Przeglądy techniczne obiektów budowlanych

Prawo budowlane zobowiązuje zarządcę lub właściciela nieruchomości do wykonywania przeglądów technicznych obiektów budowlanych. Jak często należy przeprowadzać przeglądy w obiektach budowlanych? Po co wykonuje się przeglądy techniczne i przydatności do użytkowania obiektów budowlanych? Czy zamieszkiwanie budynku, w którym nieprzeprowadzane są przeglądy jest na pewno bezpieczne? Na te i inne pytania odpowiadamy w tym artykule.

Spis treści:

Co to jest przegląd techniczny budynku?
Po co wykonuje się przeglądy techniczne obiektów budowlanych?
Dlaczego użytkownicy bagatelizują stan techniczny budynków?
Jakie przeglądy techniczne obiektów budowlanych są narzucone przez ustawodawcę?
Roczny przegląd techniczny budynku
Półroczny przegląd techniczny budynku
Pięcioletni przegląd techniczny budynku
Kto powinien przeprowadzać kontrole stanu technicznego przewodów kominowych?
Kto powinien przeprowadzać kontrole stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych i gazowych?
Co powinien zawierać protokół kontroli stanu technicznego budynku?
Jak ustosunkować się do zaleceń, które powstały w wyniku kontroli?
Kiedy budynek nie nadaje się do użytkowania?

Co to jest przegląd techniczny budynku?

Przegląd techniczny obiektu budowlanego to skontrolowanie stanu jego elementów składowych. Dokonuje się kontroli takich elementów, jak:

 • instalacje gazowe
 • instalacje elektryczne
 • instalacje przewodów kominowych
 • instalacje piorunochronne

 

Ponadto w obiektach innych niż budynki mieszkalne jednorodzinne, budowle zagrodowe i letniskowe, sprawdza się stan techniczny elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe działanie czynników atmosferycznych i spowodowanych zużyciem. Ustawodawca nałożył na zarządcę lub właściciela prowadzenie książki obiektu budowlanego, do której wpisane są przeglądy techniczne, a także zalecenia, jakie zostały określone przy ostatnim przeglądzie. Przystępując do kontroli, na początku, bada się uchybienia, jakich kontrolujący dopatrzył się poprzednim razem.

Po co wykonuje się przeglądy techniczne obiektów budowlanych?

Z pozoru, przeglądy techniczne, to dodatkowy koszt i obowiązek, który często bagatelizowany jest przez właścicieli nieruchomości. Osoby niewykwalifikowane, zamieszkujące dany obiekt, nie są w stanie wykryć jego usterek, a nawet wiedząc o nich, bagatelizują je, ze względu na upowszechnienie problemu. W rzeczywistości jednak przeglądy pomagają utrzymać budynki w prawidłowym stanie, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia się jego stanu. Przeprowadzane na bieżąco kontrole zapewniają eliminowanie usterek i nieprawidłowości, polepszając tym samym stan techniczny i estetyczny obiektów budowlanych, a także przede wszystkim zapewniają bezpieczeństwo przebywania i zamieszkiwania w budynkach mieszkalnych. Każdy badany obiekt, finalnie powinien spełniać podstawowe wymagania:

 • bezpieczeństwo konstrukcji,
 • bezpieczeństwo pożarowe,
 • bezpieczeństwo użytkowania,
 • odpowiednie warunki środowiskowe,
 • ochronę przed hałasem i drganiami,
 • izolacyjność cieplną,
 • oszczędność energii elektrycznej.

Niewykonywanie bieżących napraw, a także zaleceń, które osoba kontrolująca wskazała w wyniku ostatniej kontroli, może doprowadzić do poważniejszych w skutkach i dużo kosztowniejszych napraw. W skrajnych przypadkach bagatelizowanie stanu technicznego budynku może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa konstrukcji i użytkowania budynku, co może go całkowicie wyłączyć z użytkowania i zlecona zostanie jego rozbiórka na mocy prawa.

Dlaczego użytkownicy bagatelizują stan techniczny budynków?

Bagatelizowanie złego stanu technicznego budynku, jego nieestetycznego wyglądu, czy drobnych niedociągnięć, które mogą prowadzić do dużo gorszych problemów, wynika często z tego, że każdy drobny problem staje się dla użytkowników bardzo powszedni. Może to być również wynik braku czasu, nadmiaru obowiązków, braku wiedzy i doświadczenia. Przegląd techniczny to sposób na to, by zapewnić swojej nieruchomości użytkowanie zgodne z przeznaczeniem oraz jego bezusterkową eksploatację. Ten obowiązek, powinniśmy rozpatrywać pod znakiem ogromnych korzyści!

nadzór inwestorski poznań

Roczny przegląd techniczny budynku

Podczas corocznej kontroli budynków wielorodzinnych sprawdza się:

 • elementy budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, tj. wiatrów, opadów atmosferycznych itp.
 • instalacje i urządzenia służące ochronie środowiska
 • instalacje gazowe oraz przewody kominowe (dymowe, spalinowe i wentylacyjne)

Obowiązek spoczywający na właścicielach budynków jednorodzinnych dotyczy sprawdzenia:

 • instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, czyli instalacje takie jak przydomowa oczyszczalnia ścieków, szambo, gromadzenie odpadów
 • instalacji gazowych (jeśli występują)
 • przewodów kominowych

Jakie przeglądy techniczne obiektów budowlanych są narzucone przez ustawodawcę?

Ustawodawca w prawie budowlanym narzuca obowiązek przeprowadzania kontroli zwłaszcza dotyczących budynków wielorodzinnych, gdzie odpowiedzialność jednostki przekłada się na odpowiedzialność zbiorową. Rozróżniamy 3 główne typy przeglądów technicznych, które są określone ustawą. Okresowe kontrole budynków muszą być przeprowadzane regularnie w konkretnych odstępach czasowych, wynikających z poprzednich kontroli. Bez względu na czas ostatniej kontroli, badaniu muszą ulec budynki po wichurze, pożarze, uszkodzeniach powstałych na skutek wielkoskalowych opadów atmosferycznych, czy wstrząsów sejsmicznych.

Półroczny przegląd techniczny budynku

Półroczne przeglądy techniczne budynków dotyczą obiektów, których powierzchnia zabudowy przekracza 2000m2 oraz obiektów, których powierzchnia dachu przekracza 1000m2. Ta okresowa kontrola dotyczy zagadnień wspomnianych wyżej i przeprowadzana jest co najmniej 2 razy w roku. Terminy, których należy dotrzymywać to:

 • 1 przegląd do 31 maja
 • 2 przegląd do 30 listopada

Osoba przeprowadzająca kontrolę, musi niezwłocznie, po jej wykonaniu, zawiadomić pisemnie, o tym fakcie, organ nadzoru budowlanego.

Pięcioletni przegląd techniczny budynku

Przegląd techniczny pięcioletni dotyczy sprawdzenia stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektów, ich estetyki oraz otoczenia. Ponadto kontroli podlega wówczas:

 • instalacja elektryczna
 • instalacja piorunochronna

Bada się je pod kątem stanu technicznego połączeń, osprzętu, środków bezpieczeństwa, odporności izolacji przewodów i uziemień.

Kto powinien przeprowadzać kontrole stanu technicznego przewodów kominowych?

Kontrole stanu technicznego przewodów kominowych sprawdzają osoby i firmy, które nabyły odpowiednie uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. W tym przypadku muszą to być osoby:

 • posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych
 • posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności – w odniesieniu do przewodów kominowych, oraz do kominów przemysłowych, kominów wolno stojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych.

Kontrola ta zazwyczaj przeprowadzana jest razem z czyszczeniem przewodów kominowych przed okresem grzewczym.

Kto powinien przeprowadzać kontrole stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych i gazowych?

Kontrole stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych i gazowych, mogą przeprowadzać osoby, które mają kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych.

Co powinien zawierać protokół kontroli stanu technicznego budynku?

Osoba sporządzająca protokół przeglądu stanu technicznego obiektu budowlanego powinna w nim zawrzeć:

 • datę przeprowadzanej kontroli
 • swoje imię i nazwisko, a także numer uprawnień budowlanych, wraz ze specjalnością i własnoręczny podpis
 • skategoryzowanie obiektu budowlanego
 • zakres przeprowadzanej kontroli
 • wskazanie nieprawidłowości, jakie zostały wykryte podczas przeglądu, a także określenie terminu ich zniwelowania
 • zalecenia dla właściciela nieruchomości
 • sposoby na tymczasowe użytkowanie elementów, które są narażone najbardziej na dewastację
 • informację, czy zalecenia z poprzednich kontroli zostały należycie wykonane

Jak ustosunkować się do zaleceń, które powstały w wyniku kontroli?

Właściciel zobowiązany jest do zastosowania się do zaleceń osoby, która wykazała nieprawidłowości. Ponadto zobowiązany jest do przechowywania dokumentów, które w razie konieczności musi okazywać odpowiednim organom.

Kiedy budynek nie nadaje się do użytkowania?

Budynek nie nadaje się do użytkowania, kiedy osoba przeprowadzająca przegląd techniczny stwierdzi jego poważne wady, zagrażające bezpieczeństwu, zdrowiu ludzi, a także oszpeceniu otoczenia. W przypadku, kiedy zostanie stwierdzony zakaz użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, należy się do tego faktu zastosować i usunąć usterki jak najszybciej, by móc prawomocnie cofnąć decyzję. Jeżeli obiekt nie nadaje się do remontu, przebudowy lub wykończenia, może dość do okoliczności, w których budynek zostanie przeznaczony do rozbiórki.

nadzór inwestorski poznań

JJ Grupa Inżynierska wykonuje okresowe kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych, w zakresie wymaganym przepisami Art. 62.1. Prawo budowlane.

 • półroczne przeglądy techniczne  budynków wielkokubaturowych o pow. 2000 m2
 • roczne i pięcioletnie  przeglądy techniczne budynków
 • badania szczelności instalacji gazowych i kominowych
 • badanie sprawności instalacji elektrycznych i odgromowych
 • audyty i opinie techniczne